Martech Box3 Help

About

Martech Box III

 

[Polski]  [English]

 

[EN]

Why a new Box ?

          Martech Clip is a device that already have more than 8 years (it was officially released in early 2006) supports hundreds of different radios and car navigation. So far we managed to "squeeze" more than was expected - for example flash memory reading by the JTAG protocol. The variety of processors, places where codes are stored forced us to use different interfaces (k-line), expanders (rcd210, rns315). By releasing Clip in 2006, we did not even think about car radio - our field was GSM in that times. Clip was in almost every service point across the world. Some models require more computing power, and most importantly - specific hardware, unfortunately - this could not be supported by Clip.With this in mind, the growing needs and requirements of our customers, we were forced to design a new device, which is Martech Box III.

Therefore, Martech Team introduces the most advanced equipment to service and repair of electronic equipment. Martech Box III.

 


 

Box III is an universal device which can find its application in such service sectors like:

 • radios and navigations
 • cars and all kinds of drivers, clusters
 • PC computers and laptops
 • RTV, AGD
 • different types of automation and robotics

 

Will you continue to support Clip ?

Yes, of course. Models that will be technically supported by the clip will be available in the updates.

 

The most Box III functions:

 • it's based on the latest STM32 processor, which provides stability and adequate speed
 • a number of safeguards against short circuits, faults caused by the user
 • hardware support for multiple interfaces
 • no need for additional adapters like Expander, pull-up resistors, K-Line interface

 

Box III supports communication over:

 • JTAG (np. LCN, RNS310, LSRNS, HSRNS, HSMCA)
 • OBD2 (OBD (K-Line, ALDL, OBD-I, OBD-1.5, OBD-II, EOBD, EoBD2, JOBD, ADR, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9142-2)
 • UART (RS232, TX232, RNS510)
 • CAN L, CAN H, K-Line, L-Line, ADC-A, ADC-B

 


 

What's new in Box III, which is not on Clip so far:

 1. Nissan LCN / Opel Corsa Touch & Connect (within the activation OMAP5948) original code reading
 2. full support (read, write, erase) of M35080 3/6/V6/VP/D80/D160 (under the tab of  programmer)
 3. new user interface - easier and faster selection of models, more features
 4. read / erase / write Serial SPI memories like 3MX25L160 , W25X2 and F-RAM eg. FM25L04
 5. RNS 315 original code reading the without the use of expander (procedures work independently without control computer)
 6. JTAG programmer (in development)
 7. in many cases, support K / L - Line without external power supply 12V
 8. K / L support in different voltage ranges from 1 to 15 V (programmable)
 9. 10 universal I / O lines with programmable logic from 1 to 5 V
 10. UART and RS232 (separate outputs for RS232 - a standard PC or signal level from -9V ..+ 9V )
 11. UART in logic from 0 to 15V - max voltage from 1V to 15V
 12. RS232 with the range of -12V .. +12V
 13. work on USB power + the ability to work on external power
 14. possibility to supply external circuits from the box
 15. Vreg - programmable voltage from 0.5 .. 5V (max voltage dependent on the performance of the computer USB)
 16. hardware and software support for most protocols OBD ( ALDL , OBD -I, OBD -1.5 ,
 17. OBD-II , EOBD , EoBD2 , JOBD , ADR , SAE J1850 PWM , SAE J1850 VPW , ISO 9142-2)
 18. device is fully expandable, on the request of customers also
 19. programmable current protection outputs, IREG (sum of all outputs IO1 .. I08 + RX + TX)
 20. analog inputs - ADC-A, ADC-B

Various UART versions: 

 • K-line level 1..15V  (without external power supply, just from USB to 9V)
 • L-line level 1..15V  (without external power supply, just from USB to 9V)
 • RS232 TX/RX in -9..+9V range
 • RX/TX outputs 1..5V  (USB)
 • MBUS on TX output
 • MBUS na RX output
 • on universal outputs
 • MAUS BUS (for cancheck in BP radios)

New functions in Programmer bookmark:

 • Eeprom / Flash: serial spi, i2c (X24c00 also), microwire (rotated with auto pin finding), 77007MN, KKZ
 • NEC (more types, faster connection)
 • Motorola (new bootloaders for HC05/11, secured also)
 • ST92 (more stable of work, reading secured in future)
 • Renesas M16/M32 (possibility to read out some of secured versions)
 • JTAG - Box III as a JTAG programmer for many type of ARM 7/9
 • no file coding – all can be saved in pure binary file (.mbin file is supported too)
 • a possibility of setting Vreg voltage, Rise Time, IREG , reading speed

 


 

Box III specifications:

 • diagnostic DB25 connector (inputs, outputs, TX232, RX232, CAN L, CAN H, K-Line, L-Line, Vreg, ADC-A, ADC-B)
 • USB connector
 • 9V external power supply connector
 • 4 led diodes (BUSY/ERROR, CONNECTION, RX, TX)
 • firmware update on the fly (in background, changes came after software close)
 • drivers installations directly from windows update xp/vista/win7/win8/win8.1

 

 

For all Martech Clip users we have possibility to replace Clip into Box III (with moving activations from old to new device). More details:  shop@martech.pl.


[PL]

Dlaczego nowy Box ?
        Martech Clip to urządzenie, które mając już ponad 8 lat (zostało oficjalnie wypuszczone na początku 2006 roku) obsługuje setki różnych radii i nawigacji samochodowych. Do tej pory udawało się "wycisnąć" więcej niż zakładaliśmy – m. in. poprzez dodanie odczytu pamięci flash przez protokół JTAG. Różnorodność procesorów, miejsc w których zapisywane są kody zmuszała nas to stosowania różnych przystawek i interfejsów (expander, k-line). Wypuszczając Clipa w 2006 roku nie myśleliśmy nawet o car radio - wtedy naszą dziedziną był GSM, w której CLIP sprawdzał się znakomicie - był w prawie każdym serwisie na całym świecie.
Niektóre modele, wymagające większej mocy obliczeniowej oraz co najważniejsze specyficzne rozwiązania sprzętowe, nie mogły być niestety wspierane przez Clipa.
Mając powyższe na uwadze, rosnące potrzeby oraz wymagania naszych klientów, zmuszeni byliśmy do zaprojektowania nowego urządzenia, jakim jest Martech Box III.

Dlatego też, Martech Team wprowadza najbardziej zaawansowane urządzenie do serwisu i napraw urządzeń elektronicznych. Martech Box III.

 


Box III to urządzenie uniwersalne, które może znaleźć swoje zastosowanie w takich działach serwisowych jak:

 • radia i nawigacje
 • samochody i wszelkiego rodzaju sterowniki
 • komputery PC oraz laptopy
 • RTV, AGD
 • różnego rodzaju automatyka i robotyka

Czy Clip nadal będzie supportowany?
Tak oczywiście. Modele, które technicznie będą wspierane przez Clip będą dostępne w aktualizacjach.

Najważniejsze właściwości Box III:

 • oparty na najnowszym procesorze STM32, który zapewnia stabilność pracy oraz odpowiednie prędkości
 • szereg zabezpieczeń przeciw zwarciom, usterkom z winy użytkownika
 • sprzętowa obsługa wielu interfejsów
 • brak potrzeby korzystania z dodatkowych przystawek typu Expander, rezystory podciągające, interfejs K-Line

Box III wspiera komunikacje poprzez:

 • JTAG (np. LCN, RNS310, LSRNS, HSRNS, HSMCA)
 • OBD2 (OBD, K-Line, ALDL, OBD-I, OBD-1.5, OBD-II, EOBD, EoBD2, JOBD, ADR, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9142-2)
 • UART (RS232, TX232, RNS510)
 • CAN L, CAN H, K-Line, L-Line, ADC-A, ADC-B

 


 

Co nowego w Box III, czego nie ma na Clipie do tej pory:

 1. serwis radii Nissan LCN / Opel Corsa Touch & Connect (w ramach aktywacji OMAP5948)
 2. programator JTAG dla wielu typu procesorów
 3. pełna obsługa (odczyt, zapis, kasowanie) M35080 3/6/V6/VP/D80/D160 (w ramach zakładki programmer)
 4. nowy interfejs użytkownika – łatwiejsze i szybsze wybieranie modeli, funkcji
 5. odczyt / kasowanie / zapis pamięci Serial SPI np. MX25L160, W25X32 oraz F-RAM np. FM25L04
 6. odczyt kodu w RNS315 bez użycia expandera (procedury pracy samodzielnej bez kontroli komputera)
 7. programator JTAG (w fazie rozwojowej)
 8. w wielu przypadkach obsługa K / L - Line bez zasilania zewnętrznego 12V
 9. obsługa K / L w różnych zakresach napięcia od 1..15V (programowalna)
 10. 10 uniwersalnych linii WE / WY z programowalna logika od 1..5 V
 11. UART i RS232 (oddzielne wyjścia dla RS232 - standard PC czyli poziom sygnału od -9V..-9V)
 12. UART w logice od 0..15V - max napięcie od 1V..15V
 13. RS232 to zakres od -12..+12V
 14. praca na zasilaniu USB - z możliwością pracy na zasilaniu zewnętrznym
 15. możliwość zasilania układów zewnętrznych z boxa
 16. Vreg - programowalne napiecie od 0.5..5V (max napięcie zależne od wydajności USB komputera)
 17. wspieranie sprzętowo i programowo większości protokołów OBD (ALDL, OBD-I, OBD-1.5, OBD-II, EOBD, EoBD2, JOBD, ADR, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9142-2
 18. urządzenie jest w pełni rozwojowe, również na życzenie klientów
 19. programowalne zabezpieczenie prądowe wyjść, Ireg (suma wszystkich wyjść IO1..I08 + RX+ TX)
 20. wejścia analogowe - ADC-A, ADC-B

Różne wersje UART:  

 • k-line   poziom 1..15V  (bez zewnętrznego zasilania, tylko z USB do 9V),
 • l-line 1..15V (bez zewnętrznego zasilania, tylko z USB do 9V),
 • RS232 TX/RX w zakresie -9..+9V,
 • RX/TX wyjścia  1..5V  (USB)
 • MBUS na wyjściu TX
 • MBUS na wyjściu RX
 • na wyjściach uniwersalnych
 • MAUS BUS (dla cancheck po złączu w radiach BP)

Nowości w zakładce Programatora:

 • Eeprom/Flash: spi, i2c (również X24c00), microwire (również rotated bez potrzeby zmiany pinów), 77007MN, KKZ,
 • NEC (więcej rodzaji, szybsze połączenie)
 • Motorola (nowe bootloadery dla HC05/11)
 • ST92 (większa stabilność działania, w przyszłości odczyt zabezpieczonych obszarów)
 • Renesas M16/M32(możliwość odczytu niektórych zabezpieczonych wersji)
 • JTAG - nowość - Box III jako programator JTAG dla wielu typu procesorów ARM 7/9
 • brak kodowania pików - wszystko można zapisać jako plik binarny (jednoczesna kompatybilność z .mbin)
 • możliwość własnego ustawienia napięcia Vreg, Rise Time, Ireg, prędkości odczytu

 


 

Box III dane techniczne:

 • złącze diagnostyczne DB25 (wejścia, wyjścia, TX232, RX232, CAN L, CAN H, K-Line, L-Line, Vreg, ADC-A, ADC-B)
 • złącze USB
 • złącze zasilania 9V
 • 4 diody sygnalizacyjne (BUSY/ERROR, CONNECTION, RX, TX)
 • aktualizacja firmware boxa w locie (w tle, zmiany zachodzą po zamknięciu programu)
 • instalacja driverów bezpośrednio z windows update xp/vista/win7/win8/win8.1

Dla użytkowników urządzenia Martech Clip przewidzieliśmy możliwość wymiany urządzenia z darmowym przepisaniem wszystkich aktywacji.
O szczegóły można pytać poprzez mail shop@martech.pl.